Metoden

Verktyget som gör mötet mellan människor enkelt

  • Ett praktiskt och intuitivt verktyg
  • Faktabaserad analys istället för antaganden och personliga upplevelser
  • Ett gemensamt språk som förenklar diskussioner inom verksamheten

Referenser och forskningsbakgrund

Medvetet Bemötande är en beprövad metod

Grundad i aktuell forskning kring bemötande.
Baserad på perception och neurovetenskaplig
forskning.
Uppbyggd med stöd av medarbetare i flera
typer av organisationer.
Formad utifrån 20 års erfarenhet från arbete
kring bemötande.

Metoden är baserad på perceptions- och neurovetenskaplig forskning.

Metoden har använts sedan 2002 och är idag väl beprövad med mycket goda resultat.
Genom metodens bemötandetrappa, självreflektionsverktyg och regelbundna uppföljningar säkerställs bemötande och garanterar ett individualiserat bemötande.

Forskningslänkar

Jill Bolte Taylor, hjärnforskare
Karin Sjögren, Umeå universitet
Jerker Rönnberg, Linköpings universitet
Tonläge och språk, Max Planck institutet
Dr Anil Seth, professor kognitiv neurovetenskap
Läkartidningen, Spegelneuroner och empati

1997
Den första byggstenen läggs till metoden vid min utbildning till specialpedagog.
2002
Ett 10p arbete och pilotstudie vid Malmö Universitet. Artikel i Specialpedagogernas magasin och min första stora föreläsning om resultatet.
1997 – 2005
Specialpedagogiskt arbete med barn och ungdomar där bemötandet utgår från aktiv perception, närvaro och inlärningstillstånd.

2002
Mötesforum Futura AB grundas.
2002 – 2013
Börjar handleda personal inom psykiatrin. Fortsatt utveckling av metoden med stöd av personalens observationer i bemötandet. Utformar Basutbildning i Medvetet Bemötande.
Handleder inom psykiatri, vård, omsorg och pedagogiska verksamheter. Min första bok: Vägen hem.
Utvärderingar dokumenteras inom ovanstående områden.
Uppbyggnad av kursgård som stimulerar vår perception 2002 – 2012.

2013
Börjar handleda inom sociala verksamheter och näringsliv.
2015
Insamlingsstiftelsen Hands in Union grundas.
IDAG
Handleder och vägleder i Medvetet bemötande 🙂
Nyuppbyggnad av en vacker plats för inspiration i bemötande, självkännedom och harmoni.

”Det medvetna bemötandet har gett mig insikter om att det är vårt personliga ansvar vad vi sänder ut i mötet, att medvetet agera istället för att reagera. Att ta ett ansvar för hur jag bemöter andra ger mig också styrkan att växa som människa, växa genom möten, att sätta min personlighet åt sidan för att bemöta andra med den respekt och kärlek alla förtjänar. Jag har fått verktyg som stödjer mig att se och möta
en medmänniska istället för en “främling.”

Eleonore Hedin
Beteendevetare

”Vi kan bemöta och hjälpa klienter med en komplexproblematik bara genom ett medvetet bemötande.
Framsteg kan ses i klienters situation och genom att vara medveten om klienters sätt att t.ex. ta till sig information skapa en bra plattform och förutsättning för att sedan ev. kunna delta i behandling.
Placerande instanser upplever kartläggningen som betydelsefull i samband med att klienten skrivs ut till annat boende, ett boende som då har ”bättre” förutsättningar att lyckas när det från inskrivningens dag vet hur klienten bäst skall bemötas.
Ovärderlig kunskap som vi själva skulle vara hjälpta av när en klient skrivs in…”

Fredric Prodér
Verksamhetschef

Referenser och samarbeten